Bán & Giao hàng

Quá trình nghiệm thu nhà DSDhome như thế nào?

Bán & Giao hàng

Dựa vào hợp đồng mua bán, có diện tích cụ thể, số lượng sản phẩm nội thất, quy cách, chất liệu. DSDhome sẽ tiến hành nghiệm thu 3 bên với khách hàng ( Kỹ thuật sản xuất, đại diện 2 bên ký hợp đồng mua bán).

096124 9008