Bán & Giao hàng

Có được kiểm tra giữa bản mẫu thiết kế và thực tế không?

Bán & Giao hàng

Khách hàng có thể xem các video sản xuất, lắp đặt, thực tế của DSDhome tại kênh youtube dsdhome

Khách hàng có thể qua văn phòng DSD để xem thực tế vật liệu tạo nên nhà DSDhome. 

Khách hàng có thể qua các công trình DSD đã thi công tại các địa điểm khắp cả nước để kiểm tra chất lượng thực tế và 3D.

096124 9008