Sản phẩm

Có bao nhiêu cấp độ module hình thành nhà DSDhome?

Sản phẩm

DSDhome có size nhỏ nhất là 5module tương đương 17m2, các cấp độ module tăng dần từ 5 đến độ rộng tuỳ nhu cầu sử dụng của khách hàng, không giới hạn cấp độ.

096124 9008